Δράσεις για μαθητές

Προγράμματα πρόληψης σε μαθητές Δημοτικού

Tα προγράμματα πρόληψης των εξαρτήσεων πρέπει να ξεκινούν πριν την ηλικία έναρξης της χρήσης. Κι αυτό γιατί από πολύ νωρίς τα παιδιά υιοθετούν στάσεις, προσδοκίες, συμπεριφορές και αντιλήψεις απέναντι στις εξαρτήσεις.

Στόχοι των προγραμμάτων είναι:

  • η ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών (επικοινωνία, διεκδικητικότητα, δεξιότητες αντίστασης, επίλυσης διαφορών, αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων)
  • η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και η υιοθέτηση ενεργητικής στάσης ζωής

Τα εκπαιδευτικά υλικά που χρησιμοποιούνται είναι:

Βραχείες παρεμβάσεις και προγράμματα πρόληψης των εξαρτήσεων σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

Οι βραχείες παρεμβάσεις και τα προγράμματα μεγάλης διάρκειας στοχεύουν στην παροχή πληροφοριών και στην αλλαγή της στάσης των μαθητών απέναντι στις εξαρτήσεις μέσω της ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων (αυτογνωσία, επικοινωνία, αναγνώριση συναισθημάτων, αποδοχή διαφορετικότητας, λήψη αποφάσεων, επίλυση συγκρούσεων κ.ά.) για το χειρισμό δύσκολων καταστάσεων που προηγούνται της εμφάνισης εξαρτητικών συμπεριφορών.